ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Bevezetés

A jelen Szerződés Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Ügyfél között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza, hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://hardsync.hu weboldalon történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A feltételek minden Ügyféllel szemben érvényesek és hatályosak.

A Szolgáltató a jelen Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen Szerződési Feltételek új verziójának közzétételétől lépnek hatályba. A közzététel ezen az internetes felületen kell, hogy megtörténjen. Ha az Ügyfél a Szolgáltató Internetes Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatását biztosítja.

Alapfogalmak:

Adatvédelmi Szabályzat jelenti a Szolgáltatónak a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésére, védelmére és megsemmisítésre vonatkozó, a hatályos európai uniós és magyar jogszabályoknak megfelelő szabályzatát, amely itt érhető el:

AAM: jelenti az Alanyi adómentességet.

Ekertv. jelenti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt.

Elektronikus Számla jelenti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak megfelelően kiállított elektronikus számlát.

Felek jelenti a Szolgáltatót és a Felhasználót együttesen.

Ügyfél jelenti azt a cselekvőképes természetes személyt vagy nem természetes személyt, aki vagy amely a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltatóval Szerződést köt.

Fogyasztó jelenti azt a természetes személyt, aki a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

Fordulónap: Havi előfizetés esetén: minden hónapban a szerződés hatálybalépésének napjával megegyező naptári nap, amennyiben az adott hónapban nincs olyan nap, úgy az adott hónap utolsó napja lesz. .

Éves előfizetés esetén: minden évben a szerződés hatálybalépésének napjával megegyező naptári nap, amennyiben az adott hónapban nincs olyan nap, úgy az adott hónap utolsó napja.

Jognyilatkozat jelenti a Szerződés keletkezésére, módosítására és megszűnésére irányuló akaratnyilatkozatot.

Korm. rendelet jelenti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet.

Nyilatkozat jelenti az értesítést, felszólítást, figyelmeztetést, észrevételt, kifogást vagy ezekkel egy tekintet alá eső bármilyen közlést.

Ptk jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt.

Szerződés jelenti a Szolgáltató és az Ügyfél között az ÁSZF szerint létrejött szerződést.

Szolgáltatás: jelenti a Szerződés tárgyát, azaz a Szolgáltató által kínált technikai megoldásokat, és azok igénybevételének lehetőségeit, valamint azok elérhető funkcióit. A szolgáltatások az alábbi linken érhetőek el: https://hardsync.hu/#arlista

Szolgáltató jelenti Kemény Attila e.v-t: Székhelye: 3271 Visonta, Alkotmány utca 12.Adószáma: 79161099-1-30 Nyilvántartási szám: 53586296 E-mail: kemeny.attila@hardsync.hu Telefonszáma: +3630/4642047

Szolgáltatási Díj jelenti az Ügyfél által az adott díjköteles Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetett díjat, melyet a Szolgáltató a honlapján tesz közzé. A szolgáltatási díj az aktiválási díjakból és csomagdíjakból tevődik össze. A szolgáltatási díj AAM, azaz Általános Forgalmi Adót nem tartalmaz.

Előfizetői Szerződés jelenti a határidőben elfogadott (visszaigazolt) ajánlatot, amely elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül és amelyre a Ptk,-ban és az Ekertv. –ben foglaltak irányadóak. Az előfizetői szerződés elválaszthatatlan része a jelen ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató és a honlapon közzétett minden szolgáltatást érintő leírás.

Weboldal jelenti azt az internetes honlapot, amelyen keresztül az Ügyfelek a Szolgáltatásokat igénybe vehetik: https://hardsync.hu

Vis maior olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő eseményt jelent, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, stb.  Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól, a Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állásba ez az idő nem számít bele.

II. Az Előfizetői szerződés

1. Ajánlatkérés, Visszaigazolás, Megrendelés

Az Ügyfél előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó szándékát a Szolgáltató honlapján az ’Érdekel’ lehetőségre kattintva jelezheti. Az érdeklődés (Ajánlatkérés kérdőív) elküldése során az Ügyfél megadja nevét, e- mail címét és telefonszámát, amelyeket a továbbiakban a Szolgáltatóval való kapcsolattartásra kíván használni (továbbiakban „kapcsolattartási telefonszám és email cím”), illetve a számlázáshoz szükséges adatokat, továbbá elfogadja ezen ÁSZF-ben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Az ajánlatkérés elektronikus elküldését követően a Szolgáltató legkésőbb 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel a kapcsolattartási e-mail címre küldött e-mailben, illetve – Ügyfél általi megadása esetén – a kapcsolattartási telefonszámon is, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó ajánlatának véglegesítése céljából.

Az összegzés (ajánlat) tartalmazza az Ügyfél által az ajánlatkérés során megadott adatokat, a szolgáltatáshoz tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, időtartamát, a szolgáltatás díját, a fizetendő végösszeget, valamint a Szolgáltató igényfelmérését. Az ajánlat a Szolgáltató részéről kötőerővel bír, azaz az Ügyfélt jogosítja a szolgáltatásnak az ÁSZF-ben és a szolgáltatásra vonatkozó honlapon közzétett leírásokban foglalt feltételekkel való igénybevételére.

Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha az ajánlatadástól számított 2 munkanapon belül nem kap írásbeli visszajelzést az Ügyféltől az ajánlat elfogadása tárgyában.

Az ajánlat elfogadását tartalmazó írásbeli üzenet útján a Szolgáltató és az Ügyfél között az előfizetői szerződés létrejön.

Ha Ügyfél hibát, elírást vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt megrendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan nyilvános adatbázisokban szereplő adatokon túl is (cégjegyzék, egyéni vállalkozók nyilvántartása) a  szükséges egyéb dokumentumokat bekérni az Ügyféltől, aki köteles azokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. (aláírási címpéldány, cégkivonat, egyéb nyilatkozatok).

2. Szerződés hatálya és időtartama

A felek a szerződést határozott időre kötik, szolgáltatáscsomagtól függően 1 hónap vagy 1 év időtartamra. A hatálybalépés napja és az előfizetési időszak kezdete a 14 napos tesztidőszak lejártát követő első naptári nap, amennyiben a szolgáltatás folytatására irányuló visszajelzés az Ügyfél részéről határidőben megérkezik. 

Amennyiben szolgáltatás folytatására irányuló visszajelzés az Ügyfél részéről határidőn túl érkezik, akkor a hatálybalépés napja a visszajelzés napja, de legkésőbb a tesztidőszakot követő 5. naptári nap.

A felek egybehangzó, írásbeli akaratnyilatkozata alapján lehetőség van a tesztidőszak 14 napról 5 napra történő csökkentésének. Ebben az esetben a hatálybalépés napja és az előfizetési időszak kezdete az 5 napos tesztidőszak lejártát követő első naptári nap. A tesztidőszak konszenzuson alapuló csökkentése esetén a felek az ÁSZF-ben szereplő 14 napos tesztidőszak helyett 5 nap tesztidőszakot értenek és alkalmaznak, továbbá eltekintenek az Ügyfél visszajelzési kötelezettségétől.

A szolgáltatások előfizetés hatálya alatt történő Ügyfél általi (Ügyfél kérésére történő) szüneteltetésére, illetve felfüggesztésére, majd annak egy későbbi időpontban történő folytatására nincs mód.

3. Ingyenes kipróbálási lehetőség, teszt időszak

A Szolgáltató az Ügyfél első alkalommal történő megrendelése esetén 14 napos ingyenes kipróbálási lehetőséget biztosít. Ezen teszt időszak keretein belül igénybe vett szolgáltatás díjmentes. Az igényfelméréstől kezdve Vállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a szolgáltatás személyre szabását elvégzi, amelynek elkészültét a Megrendelőnek írásban is jelzi. A személyre szabás elkészültét jelző üzenet elküldésének napja egyben a 14 napos teszt időszak első napja is.

A teszt időszak alatt az Ügyfél a szolgáltatásban a kiválasztott csomaghoz tartozó funkciókat használhatja, továbbá a Szolgáltató jogosult a teszt időszak alatt egyes funkciók korlátozására, kikapcsolására, vagy a teszt időszak megtagadására. Szolgáltatót a teszt időszakban a szolgáltatásra vonatkozóan egyébként vállalt minőségi követelmények (pl. rendelkezésre állási idő), válaszidők, szavatosságok és az ahhoz kapcsolódó szankciók nem terhelik. A teszt időszak alatt a szolgáltatás indoklás nélkül bármely fél részéről bármikor felmondható.

Ha a tesztidőszak lejártát megelőzően az Ügyfél írásbeli formában nem jelzi, hogy a szolgáltatást a továbbiakban is igénybe kívánja venni, úgy a tesztidőszak lejártát követő 5. naptári napon a szerződés hatálybalépésére nyitva álló időtartam automatikusan megszűnik.

A Szolgáltató a tesztidőszak utolsó napja és a visszajelzésre rendelkezésre álló 5 napos időszak lejárta közötti időtartamban a szolgáltatás korlátozására jogosult.

4. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató és az Ügyfél között a kommunikáció elsődleges módja az elektronikus levelezés a Szolgáltató honlapján közzétett ügyfélszolgálati e-mail címe és az Ügyfél kapcsolattartási email címe között. A Szolgáltató üzemeltet telefonos ügyfélszolgálatot is.

Az elsődleges módoktól eltérő formában a Szolgáltató azonosítási és biztonsági okokból nem köteles Ügyféltől megkeresést fogadni, vagy részére információt adni.

Hibabejelentés esetén az Ügyfél által küldött levélnek vagy szóbeli tájékoztatásnak tartalmaznia kell a hiba észlelésének minden körülményét és időpontját. Ha a hiba a bejelentés alapján nem beazonosítható, nem reprodukálható akkor a Szolgáltató nem hibabejelentésként kezeli a megkeresést.

A Szolgáltató az Ügyféltől beérkező bejelentéseket legkésőbb a bejelentést követő munkanapon iktatja. Az iktatást követően – ha a bejelentés oka szolgáltatásban jelentkező hiba – a Szolgáltató sürgős, a normál működést kritikusan befolyásoló (pl.: a vásárlást megakadályozó) ügyekben 4 órán belül, egyéb esetekben pedig 3 munkanapon belül válaszol, és ezzel egyidőben megkezdi a hiba behatárolását és ha a hiba kijavítása a Szolgáltató felelősségi körébe tartozik, úgy a hiba elhárítását. A hibaelhárítás menetéről és a sikeres hibaelhárításról a Szolgáltató az ügyfélszolgálaton keresztül ad információt, ha az Ügyfél azt igényli.

Ha az Ügyfélnek lejárt tartozása van, a Szolgáltató jogosult az Ügyfél számára nyújtott ügyfélszolgálati tevékenységet is felfüggeszteni.

Ha az Ügyfél olyan hibát jelent be, amit saját maga okozott a szolgáltatások nem rendeltetésszerű használatával, annak elhárításáért a Szolgáltató plusz díjat számolhat fel. Ha az ügyfél olyan vélt hibát jelent be, ami nem áll fenn, annak kivizsgálásáért a Szolgáltató plusz díjat számolhat fel.

5. Módosítás

Az Ügyfél jogosult az általa igénybe vett szolgáltatások körét módosítani, illetve a fizetési ciklust bővíteni. Szolgáltatások körének bővítése esetén a Szolgáltató időarányos különbözeti díjat számít fel. A szolgáltatások körének szűkítése esetén a Szolgáltató a fennmaradó időszakra kifizetett díjat nem téríti vissza.

A Szolgáltató a honlapján meghatározott aktiválási díjakat és csomagdíjakat (a szerződésben megállapodott díjak) évente egy alkalommal, vagy szolgáltatások összetételének, csomagok tartalmának változása esetén azonnali, de nem visszamenőleges hatállyal egyoldalúan módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató az Ügyfelet a kapcsolattartási e-mail címen értesíti legalább 7 naptári nappal a módosítás hatálybalépését megelőzően.

A megrendelés alapján létrejött szerződés egyoldalú módosítására is fenntartja a jogot a Szolgáltató az alkalmazandó díjak esetében vagy, ha a szolgáltatások módosítását, funkciók bővítését vagy csökkentését határozza meg. Ha a módosítás olyan kérdést vagy rendelkezést érint, amit a felek az ÁSZF-ben nem, vagy attól eltérően szabályoztak, úgy az Ügyfél, ha a módosítással nem ért egyet, a szerződést felmondhatja a módosítás hatálybalépésének napjával. Ebben az esetben a módosítás hatálybalépésének napját követő időtartamra már megfizetett díjak visszajárnak.

A Szolgáltató által nyújtott kedvezményre utaló felirattal (pl. AKCIÓ) ellátott díjak egyszeri kedvezményt jelentenek, ennek megfelelően a kedvezményes időszak után következő időszaktól a normál, kedvezménnyel nem csökkentett díjak alkalmazandóak. A kedvezmények időtartamáról, a kedvezmények igénybevételi feltételeiről-, mértékéről-, megvonásáról a Szolgáltató egyoldalúan rendelkezik.

A Szolgáltató az az Ügyfél által megfogalmazott egyedi szolgáltatások, fejlesztések díjairól és azok felhasználási feltételeiről az Ügyfelet egyedi árajánlatban tájékoztatja. Az Ügyfél az árajánlat alapján a kapcsolattartási e-mail címéről rendelheti meg az egyedi szolgáltatásokat, fejlesztéseket, melyeket a szolgáltató az árajánlatban foglaltak szerint köteles teljesíteni.

Az Ügyfél a kapcsolattartási email címéről jelezheti szerződő személyének módosítási igényét a Szolgáltatónak. A Szolgáltatás ez esetben az azonnali felmondás szabályai  szerint szűnik meg és az új Ügyfél vonatkozásában pedig új szerződés jön létre, amellett, hogy a szolgáltatások és az azokban rögzített adatok, beállítások, tartalmak nem változnak meg.

6. Számlázás

A Szolgáltatási Díj forintban értendők. Az Ügyfél a díjat átutalással egyenlítheti ki. A pontos díj és a fizetési határidő a Szolgáltató által küldött díjbekérőben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Szolgáltatást illetően, az Ügyfél kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt. A számlát a Szolgáltató elsősorban elektronikus úton bocsátja az Ügyfél rendelkezésére, amelyet az Ügyfél kifejezett kérése esetén a Szolgáltató felár nélkül postai úton is eljuttat az Ügyfél által megadott postázási címre.

A díjbekérőben szereplő díj teljes összegének beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül a Szolgáltató elkészíti a számlát.

Amennyiben  a fizetési határidő eredménytelenül telik el, és az Ügyfél a Szolgáltató általi figyelmeztetéstől számított 3 munkanapon belül sem rendezi a díjat, az az előfizető szerződés azonnali hatályú felmondását eredményezheti a Szolgáltató részéről.

7. Felelősség

A szolgáltatások technológiája és célja, hogy az Ügyfél számára technikai segítséget és funkciókat biztosítson ahhoz, hogy az Ügyfél és az Ügyfél partnerei, ügyfelei, vásárlói, felhasználói vagy látogatói között kapcsolatot vagy egyéb jogviszonyokat hozzon létre. Ennek megfelelően a Szolgáltató a felek között csak és kizárólag technikai szolgáltatói és információ tároló, továbbító szerepet tölt be az Ügyfél teljesítési segédjeként, így a szolgáltatások felhasználásáért és harmadik személyek felé való jognyilatkozatokért és kommunikált tartalmakért kizárólag az Ügyfél tartozik felelősséggel a vele kapcsolatban lévő harmadik személyekkel szemben.

Az Ügyfél a szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, és elfogadja, hogy a Szolgáltató az igénybevétel során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért való felelősségét kizárja, azzal, hogy ezen felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.

Szolgáltató kizárja a felelősségét a közvetett vagy következményi károk tekintetében is, így különösen az elmaradt haszon-, elmaradt bevétel-, üzemszünet-, adatvesztés-, „goodwill” csökkenés vonatkozásában.

Tilos az Ügyfél által végzett tevékenység során olyan kommunikációt folytatni vagy arra utaló nyilatkozatokat tenni, hogy a Szolgáltató bármely módon felelős az Ügyfél által végzett tevékenységért. A tevékenységgel kapcsolatos esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag az Ügyfél és az Ügyfél partnerei, ügyfelei, vásárlói, felhasználói vagy látogatói, illetőleg az Ügyfél és az adott szakhatóság között zajlik, abban a Szolgáltató kizárólag jogerős hatósági határozatok alapján vagy jogszabály rendelkezése alapján vesz részt.

Az Ügyfél köteles a tevékenységével kapcsolatos összes jogszabályt betartani. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a jogszerű működéshez megfelelő funkciókat biztosítson, mindazonáltal a jogszabályi megfelelésért nem szavatol, annak megítélése, hogy az adott szolgáltatás a felkínált állapotban megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak, az Ügyfél felelőssége, azért a Szolgáltató nem áll helyt sem hatóságok, sem az Ügyfél, sem harmadik személyek előtt.

Az Ügyfél által elhelyezett minden tartalomért, adatért, információért az Ügyfél tartozik felelősséggel.

Az Ügyfél a megrendelést, létrejött szerződést, vagy a szerződés keretében igénybe vett szolgáltatásokat harmadik személyre nem ruházhatja át, nem engedheti át használatra, sem ingyen sem ellenszolgáltatás fejében nem szolgáltathatja tovább a Szolgáltató kifejezett engedélye nélkül.

Az Ügyfél köteles a szolgáltatásokban észlelt hibákat a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

Az Ügyfél köteles bejelenteni az adataiban bekövetkezett olyan változásokat, amelyek a szerződéskötéskor rögzítésre kerültek, különös tekintettel a kapcsolattartási email címre. Ennek elmulasztásából adódó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató által biztosított szolgáltatások leírásaiban szereplő korlátlanként megjelölt funkciók használatára a Szolgáltató nem határoz meg számszerű korlátot, de az ügyfelenkénti igénybevétele a Szolgáltató engedélyével haladhatja meg az ügyfélátlag tízszeresét.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget:

  • harmadik féltől származó forrásfájlban tévesen vagy valósan, gazdasági kár okozására képes adatok, leírásban szereplő téves adatok valóságtartalmáért,
  • a szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, harmadik fél által fejlesztett külső alkalmazások (webáruház motor) és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően.

A Szolgáltató jogosult kiegészítő szolgáltatási díj felszámítására, végső esetben a szolgáltatások korlátozására, letiltására, ha az Ügyfél az erőforrásokat az átlagosnál nagyobb mértékben foglalja, vagy az okozott terhelés a szolgáltatások folyamatos biztosítását veszélyezteti.

A Szolgáltató a szolgáltatások funkcióinak bővítését, szűkítését, átcsoportosítását, a felületek megjelenésének módosítását, egyes szolgáltatások vagy funkciók bevezetését vagy megszüntetés előzetes bejelentés nélkül bármikor egyoldalúan elvégezheti. Szolgáltató törekszik arra (de nem szavatol azért), hogy minden ilyen módosításról a weboldalán legalább 7 naptári napos felkészülési időt biztosítva tájékoztatja az Ügyfeleket.

A Szolgáltató jogosult az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatások adminisztrációs felületébe bejelentkezni, ott beállításokat módosítani, teszt folyamatokat végrehajtani, ami az optimalizálást és a hibaelhárítást elősegíti.

A szolgáltatás biztosítása során a Szolgáltató adatfeldolgozóként az Ügyfél által kezelt adatokhoz, és az Ügyfél által elhelyezett tartalmakhoz hozzáfér, azokat megismerheti. A Szolgáltató ezeket az adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekében dolgozza fel, saját céljaira nem használja, harmadik fél számára nem adja ki.

A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

A szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti a harmadik fél által biztosított külső alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem ha az adott alkalmazást vagy szolgáltatást a Szolgáltató biztosítja vagy ajánlotta az Ügyfélnek.

8. Szellemi tulajdonjogok

A szolgáltatás részét képező honlap publikus felületét alkotó grafikai és tartalmi elemek, továbbá a hozzájuk tartozó forráskódok a Szolgáltató tulajdonát képezik. Részben vagy egészben történő másolása csak a Szolgáltató írásos engedélyével lehetséges.

Minden egyéb, a szolgáltatás részeként rendelkezésre bocsátott vagy átadott védett szellemi alkotás a Szolgáltató vagy szerződéses partnerei tulajdonát képezik és azokra vonatkozóan az Ügyfél nem kizárólagos felhasználási jogot szerez a szolgáltatási szerződés időtartamára és a szolgáltatási díjak fejében. A felhasználási jogok kizárólag a szolgáltatás használatára és hasznosítására terjednek ki, de nem foglalják magukban a szellemi alkotások átdolgozásának, al-licencbe adásának, terjesztésének jogát.

Szolgáltató minden nem kifejezetten biztosított jogot fenntart.

9. Szerződés megszűnése, szolgáltatások korlátozása

Ügyfél általi felmondás

Elállási, felmondási jog 14 napon belül: A Korm. rendelet 20.§.(1) bekezdése és (2) §. b) alapján a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belüli indokolási jog nélküli elállási jog, felmondási jog illeti meg.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a LINK keresztül elérhető elállási nyilatkozatmintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Szolgáltató követelheti ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

Rendes felmondás: Az Ügyfél a szolgáltatást azonnali hatállyal külön indoklás nélkül felmondhatja. Ez esetben a fennmaradó időarányos díj nem kerül visszafizetésre, ezt az Ügyfél nem követelheti.

Rendkívüli felmondás: Ügyfél rendkívüli felmondással élhet, ha a Szolgáltató az itt meghatározott egyoldalú díjemelési eseteken kívüli esetben vagy okból emeli meg az előfizetési díjat, vagy a szolgáltatást jogosulatlanul korlátozza, törli vagy a szolgáltatások funkcióit az Ügyfél számára hátrányosan csökkenti. Ebben az esetben az Ügyfél a fordulónapig fennmaradó már megfizetett időarányos előfizetési díjat visszakövetelheti.

A felmondást az Ügyfél az ügyfélszolgálati email címen, írásban jelezheti.

Szolgáltató általi korlátozás, felmondás

Korlátozás

A Szolgáltató jogosult az Ügyfél szerződésszegése esetén az Ügyfél által igénybe vett bármely szolgáltatás működését az Ügyfél kapcsolattartási email címére küldött előzetes jelzéssel egyidőben korlátozni. Az értesítésben meg kell adni a korlátozás okát és azt a türelmi időt, amelyet a Szolgáltató az Ügyfél rendelkezésére bocsát a szerződésszegő helyzet orvoslására. Az azonnali hatályú felmondás helyett korlátozás alkalmazására a Szolgáltató egyoldalú döntés alapján jogosult. Ha az értesítésben megadott türelmi idő eredménytelenül telik el, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Rendes felmondás:

A Szolgáltató jogosult a szerződést fordulónappal felmondani vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni különösen (de nem kizárólagosan) a következő esetekben:

-Az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatás a Szolgáltató számára gazdasági hátrányt okoz, vagy a Szolgáltató minden ügyfelére vagy azok egy meghatározott csoportjára nézve a szolgáltatás nyújtását beszünteti.

– Ha az Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos a szolgáltatás részét nem képező igényei nem elégíthetők ki.

-A Szolgáltató és az Ügyfél között szakmai kérdésekben fennálló összeegyeztethetetlen álláspont.

Rendkívüli felmondás:

A Szolgáltató különösen az alábbi esetekben jogosult a szolgáltatások azonnali hatályú felmondására, függetlenül attól, hogy az az Ügyfél tudtával, vagy tudtán kívül történt:

-Ha az ügyfél a fizetési határidőtől számított 3 munkanapot meghaladó fizetési késedelembe esik

-Az Ügyfél jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg, értékesít vagy jogszabályba ütköző módon értékesíti, jeleníti meg.

– Az Ügyfél a szolgáltatásban nem valós cégadatokat jelenít meg, felszámolás vagy csődeljárás alatt áll.

– Az Ügyféllel kapcsolatos büntetőeljárás indul, vagy tömeges panasz fennállása esetén.

-Ha az Ügyfél erőszakos, fajgyűlölő, uszító, közízlést sértő, megtévesztő, manipulatív, kártékony vagy veszélyesnek minősített tartalmat tesz közzé

-Tárhely bármely szolgáltatásának (honlap, e-mail fiók, stb.) feltörése esetén, vagy ezek illegális tevékenységre történő felhasználása esetén.

– Tömeges kéretlen e-mailek (SPAM) kiküldése esetén.

– Az Ügyfél által Szolgáltató szerverein elhelyezett tartalom, Ügyfél által folytatott tevékenység vagy a közvetetten azok által kiváltott, más Internet felhasználók irányából tapasztalható tevékenységek veszélyeztetik Szolgáltató szervereinek, hálózatának működőképességét, biztonságát, beleértve a szerverekre és a hálózatra nézve az átlagosnál nagyobb terhelést jelentő szolgáltatások esetét is.

–  Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése, vagy tevékenységre kerül sor az Ügyfél részéről

-. Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén

– 30 napot meghaladó vis maior esetén

Ha a Szolgáltató a fenti okokból kifolyólag az Ügyfél szolgáltatását törli, úgy az Ügyfél kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, a szolgáltatást és a szolgáltatáshoz kapcsolódó tárolt adatokat a Szolgáltatótól nem követelhet.

A Szolgáltató a korlátozásról és a felmondásról szóló értesítést az Ügyfél kapcsolattartási e-mail címére küldi meg.

A szerződés megszűnésekor vagy korlátozásakor a szolgáltatások azonnal elérhetetlenné válnak. A Szolgáltató a megszűnést követően jogosult az Ügyfél adatainak, a szolgáltatás tartalmának, információinak törlésére.

Az Ügyfél a megszűnést megelőzően köteles lementeni minden számára fontos adatot. Ennek elmulasztásáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Szolgáltatások törlésekor a Szolgáltató a szolgáltatások tartalmát képző beállításfájlt archiválhatja. Az Ügyfél a szolgáltatások törlésének visszavonását kérheti, a Szolgáltató azonban ennek teljesíthetőségére garanciát nem vállal, Ügyfél ezzel kapcsolatban kártérítési igénnyel nem élhet. A visszavonásért vagy adatok kiadásáért a Szolgáltató jogosult díjat felszámítani.

10. Panaszkezelés

Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Cím: 3271 Visonta, Alkotmány utca 12.
Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: H-P: 8-17-ig
Telefonszám: +3630/4642047
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon 8-17 óráig
Kapcsolattartó személy: Kemény Attila
E-mail: kemeny.attila@hardsync.hu

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát 

  • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
  • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat e pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja. 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. 

Szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

  • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény  rendelkezései szerint.

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

III. Egyéb rendelkezések

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat közvetlen tárgyalások útján békés úton rendezik.

Ha az Ügyfél a Ptk. szerinti vállalkozásnak minősül, a felek jogvitájukkal kapcsolatban alávetik magukat Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, vagy ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy az általános illetékességi szabályok az irányadóak.

Az ezen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Hatálybalépés: Visonta, 2021.10.25.

Utolsó módosítás: Visonta, 2022.12.08.

Az Általános Szerződési Feltételek pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson ide!

Elállási nyilatkozat minta: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta